Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Εφαρμογή Αξιολόγησης:Κατηγορία V – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης Κατά την εφαρμογή της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013 όσον αφορά στην Κατηγορία V – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο εκπαιδευτικός αξιολογείται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε
(α) κριτήρια τυπικών προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης και

(β) σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται σε
(β1) κριτήρια επιμόρφωσης
(β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και
(β3) κριτήρια γενικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης.

Χρήσιμο είναι  πριν  την καταχώριση στοιχείων στην ιστοσελίδα της ΑΕΕ  να οργανωθεί ο συμβατικός προσωπικός φάκελος των εκπαιδευτικών –για διευκόλυνσή τους αλλά και του αξιολογητή– όπως:


α) Τυπικά προσόντα και  επιστημονική ανάπτυξη

1.      Βασικό πτυχίο
2.      Δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής.
3.      Πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης
4.      Κάτοχος διπλώματος σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία
5.      Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου
6.      Γνωρίζει μία ξένη γλώσσα ή και περισσότερες σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.


β) Κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, οι αξιολογούμενοι εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση τα εξής υποκριτήρια:
(β1) υποκριτήρια επιμόρφωσης,
(β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και
(β3) υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης. Τα επιμέρους υποκριτήρια περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:


β1) επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση:
i) Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ).
ii) Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ,
κ.λπ.).
iii) Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα.
iv) Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, κ.λπ.).
v) Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης.
vi) Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω.
vii) Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως
30 ώρες.
viii) Επιμορφωτικές ημερίδες στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών.
β2) άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
i) Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης.
ii) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ).
iii) Άσκηση καθηκόντων μέντορα.
iv) Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ. ΣΕΠΠΕ).
i) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών
ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων.
ii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ.
iii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού κ.λπ.).
iv) Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ.
v) Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους Δ.Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
vi) Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού.
vii) Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή βαθμολογητής/εξεταστής, ή μέλος γραμματείας κέντρου.
v) Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους.
vi) Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.
β3) Γενική Επιστημονική και εκπαιδευτική δράση
i) Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική κοινότητα π.χ. δράσεις Αριστείας.
ii) Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων φορέων.
iii) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής.
iv) Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ,ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ κ.λπ.
v) Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407).
vi) Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες.
vii) Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά.
viii) Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές.
ix) Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών.
x) Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις και επιμορφωτικούς
φορείς.
xi) Μέλος συγγραφής Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού.
xii) Συμμετοχή σε ομάδες κρίσης Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού.
xiii) Συγγραφέας Βιβλίου, Επιμελητής βιβλίου ή πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.
xiv) Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου