Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Το Δίκτυο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» δημιουργήθηκε το 1980 με σκοπό την παροχή πληροφόρησης βάσει αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Αποτελείται από 41 εθνικές μονάδες 37 κρατών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία). Το Δίκτυο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπευθύνων για τη χάραξη των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η Εθνική Μονάδα «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» ως μέλος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Δικτύου  «EURYDICE» έχει ως έργο τα εξής:
·  Περιγραφή και επικαιροποίηση, σε ετήσια βάση, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Εγκυκλοπαίδειας των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων «EURYPEDIA».
·             Σύνταξη εκθέσεων και συμμετοχή στη σύνταξη συγκριτικών θεματικών μελετών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου  «ΕΥΡΥΔΙΚΗ».
·            Μέριμνα για τη μετάφραση και την έκδοση των συγκριτικών μελετών στην ελληνική γλώσσα.
·            Συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών, μεταξύ των χωρών-μελών του Δικτύου, που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα.
·            Επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και διάχυση τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής πληροφόρησης σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το έργο του Δικτύου είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επικεντρώνονται στη συγκριτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (από την Προσχολική Αγωγή έως την Ανώτατη Εκπαίδευση) συμπεριλαμβανομένης και της Δια Βίου Μάθησης.
Με σκοπό τη διάδοση των δραστηριοτήτων του Δικτύου σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος 2015 έχουν εκδοθεί οι παρακάτω μελέτες,

Οι εν λόγω μελέτες καθώς και παλαιότερες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/

Η «EURYPEDIA – Ευρωπαϊκή Εγκυκλοπαίδεια των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων» αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, που συνδράμει στην κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών-μελών του Δικτύου και των αλλαγών που συντελούνται σε αυτά. Η Περιγραφή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος αποτελεί τμήμα της «EURYPEDIA» και είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση:
·            https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Elláda:Επισκόπηση
(στην ελληνική γλώσσα)
·            https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Greece:Overview
(στην αγγλική γλώσσα)
Τα θέματα που περιγράφονται στην «EURYPEDIA»  είναι τα ακόλουθα:
1.       Πολιτικό, Κοινωνικό και Οικονομικό Υπόβαθρο , Τάσεις
2.       Οργάνωση και Διακυβέρνηση
3.       Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης
4.       Προσχολική Εκπαίδευση / Μέριμνα
5.       Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
6.       Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια μη Ανώτατη Εκπαίδευση
7.       Ανώτατη Εκπαίδευση
8.       Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων
9.       Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτικό Προσωπικό
10.   Διοικητικό και άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
11.   Διασφάλιση της Ποιότητας
12.   Παιδαγωγική Υποστήριξη και Καθοδήγηση
13.   Κινητικότητα και Διεθνοποίηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου